วันนี้ (23 กรกฏาคม 2562) คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุม ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ ในการนี้มีวาระการประชุม อาทิ เช่น แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ / ผลการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ / ยอดจำนวนนักศึกษาประจำคณะวิทยาการจัดการ / คะแนนประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร / ยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

P1010023

P1010006

P1010010

 P1010020

P1010045

P1010058

P1010063

P1010073

 P1010079

221685

 

>>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/a6BNXniM3SR1eLYbA

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย