31 กรกฏาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561 นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการ ร่วมประชุม ณ ห้อง CONFERENCE ROOM (19509) ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ โดยมี วาระการประชุม อาทิเช่น แนวทางการจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ / แนวทางการประเมิน SAR ระดับคณะตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม / การประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 5 โครงการ

IMG 6377

IMG 6386

IMG 6389

 IMG 6397

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/FWwS2r2vkoiHRB4K7

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย