เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2561 นำโดย รศ.ประภาศรี  อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานคณบดี และประธานหลักสูตร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ ในการนี้มีวาระการประชุมที่แจ้งเพื่อทราบและพิจารณาหารือ อาทิเช่น แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  /การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual  Development Plan :  IDP) และวาระร่วมพิจารณา การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2562 เป็นต้น

 IMG 7472

 IMG 7474

IMG 7493

IMG 7500

IMG 7478

IMG 7512

 IMG 7510

IMG 7507

IMG 7537

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/rHqrqLUUEyP2GfS99

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย