IMG 7565

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการทำผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2562 โดยมี รศ.ประภาศรี  อึ่งกุล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุม  ร่วมด้วย ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา และคณาจารย์ ร่วมประชุม ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) ในการนี้มีวาระที่น่าสนใจ อาทิ เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ /การขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยใช้ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ /การขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยใช้ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  เป็นต้น

IMG 7540

IMG 7546

IMG 7543

IMG 7547

IMG 7550

IMG 7577

IMG 7561

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/2HjtSYAtrhtmtx2DA

 

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย