เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการวิชาการ โครงการเปิดโลกสัมมาชีพ "คนต่งห่อ" ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อให้นักเรียน หรือผู้ที่สนใจ เป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา

IMG 1133

IMG 1123

IMG 1146

IMG 1149