เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ วจก.5+2 ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุม MSc.07 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

4136

4137

>> ดูภาพได้ที่ https://photos.app.goo.gl/iNVbZ2RHewXo2bhP9