เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 คณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ รับฟังแนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ สายงานนิเทศศาสตร์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานทางวิชาการ จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้อง CONFERENCE ROOM (19509) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 3599

IMG 3592

IMG 3610

IMG 3591

IMG 3606

IMG 3609

IMG 3597

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

 https://photos.app.goo.gl/MaVDjzGzG2W58xpr7

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย