เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ อาจารย์สุชาติ พึ่งมั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ บุคลากรสายสนับสนุน ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านระบบการบริหารสำนักงาน จำนวน 16 ท่าน ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต

10

4

25

3

12

13

16

20

21

 

>> คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

https://photos.app.goo.gl/WRUwDpEZefbJAkaW9

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย