เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการประกอบการแบบมืออาชีพ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน ประเด็น ปาล์มน้ำมัน ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน การเสวนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์จากปาล์มน้ำมัน ณ ถนนสายวัฒนธรรมกำแพงประวัติศาสตร์เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จัดโดย สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

กระบ ๑๙๐๓๓๑ 0026

กระบ ๑๙๐๓๓๑ 0041

กระบ ๑๙๐๓๓๑ 0005

กระบ ๑๙๐๓๓๑ 0011

กระบ ๑๙๐๓๓๑ 0010

 

>> คลิกดูภาพได้ที่   

https://photos.app.goo.gl/iq5Z7bpj2aaB6bvX8

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย