เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม" ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดย ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ร่วมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วม จำนวน 180 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 300 ที่นั่ง (MS Convention Hall) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภูริต มาศวงศ์ศา ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมป่าตอง รีสอร์ท วิทยากรบรรยาย หัวข้อ เส้นทางสู่ฝันของคนโรงแรม ให้ความรู้กับนักศึกษา

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงภาพรวมและลักษณะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา

 IMG 1765

IMG 1758

IMG 1760

IMG 1752

IMG 1766

IMG 1755

IMG 1773

 IMG 1784

IMG 1780

IMG 1774

IMG 1771

IMG 1769

IMG 1789

IMG 1728

>>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่  

https://photos.app.goo.gl/Mqy8Q82nVj3GpmuE7

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย