248188

ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการ กิจกรรม การติดตามความก้าวหน้าการเขียนผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาในการเขียนผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต

248190

248191

248193