36487646 1895466757178261 6790215206166331392 o

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (HRM) จัดสัมมนาการจัดการความรู้และพัฒนาการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษา (HR Co-operative Education) โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วมด้วย อาจารย์เดชา สีดูกา ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผศ.เอกพล วงศ์เสรี (ผู้รับผิดชอบโครงการ) คณาจารย์ ตัวแทนจากสถานประกอบการ และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ผศ.เอกพล วงศ์เสรี กล่าวว่า “สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบ ซึ่งระบบสหกิจศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่สาขาวิชาฯ ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ด้วยทักษะในวิชาชีพ และความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพถูกสั่งสมควบคู่กับการเรียนในชั้นเรียน จากความสำเร็จในการผลิตบัณฑิตด้าน HR ที่มีงานทำตรงสายงาน สาขาวิชาฯ จึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสานต่อแนวทางการดำเนินงานด้วยการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่าง คณาจารย์ นักศึกษา และผู้จัดการ HR จากสถานประกอบการชั้นนำในภูเก็ต นำไปสู่การจัดการความรู้ที่ชัดเจนเป็นแนวทางให้นักศึกษาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและตรงเป้าหมาย” อาจารย์สาขาบริหารทรัพย์ฯ กล่าว

text & pics : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)

36492967 1895465490511721 6650806013756702720 o

36514928 1895466817178255 2257027128186896384 o

36505532 1895466557178281 4257930341307645952 o

36378343 1895466347178302 3619751158068805632 o

>> ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ติดตาม คณะวิทยาการจัดการ ได้ทาง 
W: http://mspkru.pkru.ac.th 
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
F: facebook.com/mspkrupage
T: 076-240474-7, 076-211959 ต่อ 5000, 081-5381822

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย