43654273 2149194558663822 7669456266481106944 o

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย ในหัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย" ณ ห้องประชุมแคแสด2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

44790457 2149194198663858 8225097409630306304 o

44759270 2149194281997183 4224413739379589120 o

43419333 2149194075330537 261713071972548608 o

44717973 2149194145330530 1070052730560577536 o

44783333 2149194888663789 9191092273838817280 o

44803597 2149195108663767 5895960739776036864 o

 

 ภาพ : FB สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต