เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากรส่วนราชการ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในการนี้ ได้รับเกียรติการบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ

46319912 2088940121164256 221311856512335872 o

46310478 2088939881164280 6508357900056920064 o

46384935 2088939704497631 2484351840129384448 o

46271388 2088941247830810 7520423302196625408 o

46261393 2088941481164120 3150578542790574080 o

46421760 2088940861164182 6732350138284507136 o


ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต