45600076 2079660525418172 1974851328777650176 o 2079660518751506

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาคณะวิทยาการจัดการบูรณาการ 3 รายวิชา โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดยนายศุภโชค โรจน์พงศ์เกษม ตัวแทนนักศึกษาผู้จัดโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านเรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต และท่านอัญชลี วานิช เทพบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา ในภาคเช้า  และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมเสวนา เรื่อง สวัสดิการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.วิภาวรรณ  พิสิฐเวช  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และ คุณอัครเดช เจริญวรชัย ผู้บริหาร บ.ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง อาคารศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

45501825 2079660242084867 575132005386158080 o 2079660232084868

45482983 2079660805418144 6457072949705834496 o 2079660802084811

45650869 2079661605418064 1703487409456414720 o 2079661602084731

45496826 2079661288751429 4685187778038726656 o 2079661282084763

 DSCF3168

 DSCF3286

 DSCF3210

>> คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่