เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ วจก.Active Action กิจกรรม อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาและสหกิจศึกษา นำโดย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดโครงการ ร่วมด้วย คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ และ ผศ.เอกพล วงศ์เสรี วิทยากรจากงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน บรรยาย หัวข้อ สหกิจศึกษา ความเป็นมา การบริหารจัดการแนวทางการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา และการจัดทำคู่มือสหกิจศึกษา คู่มือการฝึกงาน คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และคู่มือสถานประกอบการ / ผศ.ทวีพร ณ นคร วิทยากรด้านการแนะแนว บรรยาย หัวข้อ การให้คำปรึกษา ด้านการเรียน การใช้ชีวิต / และ คุณสุกัญญา สาแม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมบันยันทรี บรรยาย หัวข้อ แนวทางความมือสถานประกอบการ เครือข่ายสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม 19106 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

IMG 8737

IMG 8820

IMG 8773

IMG 8802

 

IMG 8840

IMG 8868

IMG 8904

IMG 8849

 IMG 8931

>> ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://photos.app.goo.gl/wwN4dfdqqTgn44d98

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย