IMG 2879

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานทางวิชาการ โดยมี ผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วม ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106)

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ บรรยายภาพรวมในการจัดทำผลงานทางวิชาการ และแนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการดังกล่าว ได้มีการแบ่งกลุ่มจัดทำผลงานทางวิชาการตามสาขาวิชา
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิริพร หงส์พันธุ์ เป็นวิทยากรบรรยาย และให้คำปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการ ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106)

- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม เป็นวิทยากรบรรยาย และให้คำปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการ ณ ห้อง CONFERENCE ROOM (19509)

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจุดประกายให้คณาจารย์คิดสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและผลิตผลงานหรือองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

IMG 2886

IMG 2908

IMG 2920

IMG 2945

IMG 2911

IMG 2953

IMG 2958

IMG 3028

 IMG 3014

 13448

IMG 3030

IMG 3043

IMG 3055

 

>>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

https://photos.app.goo.gl/PdvQSucNawuvkQCH8

https://www.facebook.com/pg/mspkrupage/photos/?tab=album&album_id=2269950469722509

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย