เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดย ผศ.เอกพล วงศ์เสรี ร่วมด้วย คณาจารย์ ศิษย์เก่าดีเด่น นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และตัวแทนสถานประกอบการดีเด่น เข้าร่วม จำนวน 360 คน ณ ห้อง MS CONVENTION HALL (19309) คณะวิทยาการจัดการ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์1.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / 1.เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ /3.เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และผู้นิเทศงานของสถานประกอบการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากสหกิจศึกษาเพิ่มมากขึ้น /4. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา และเข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน

IMG 1873

IMG 1875

IMG 1897

IMG 1863

IMG 1904

IMG 1899

IMG 2001

IMG 1919

IMG 1925

IMG 1949

IMG 1960

IMG 1942

IMG 1984

IMG 2029

IMG 2025

IMG 2032

IMG 2039

IMG 1907

 

>>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

 https://photos.app.goo.gl/zhhfBCjUizcrL4yD6

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย