การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้นักศึกษาด้านการท่องเที่ยว
โดยการสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning - PBL)

สื่อมัลติมีเดีย