PCIT เข้าร่วมการแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่ม เพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
ในหมู่เกาะทะเลใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้มีทักษะในการแข่งขันและคิดค้นเครื่องดื่มแนวใหม่ที่มีความน่าสนใจ ตอบโจทย์สถานประกอบการและสามารถก้าวสู่การเป็นบาร์เทนเดอร์ที่ดี ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลเฟสติวัลสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขัน ดังมีรายชื่อนักศึกษา ดังนี้ 
1. ธนกฤต แซ่ตัน นศ.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
2. ธงชัย ศรีชู นศ.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
3. ชโรตา ลูบมูลเลอร์ นศ.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (ภาษาอังกฤษ)
4. ปวีณา แสงวิเชียร นศ.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (ภาษาอังกฤษ

ขอขอบคุณ ทีมผู้ฝึกสอนเฉพาะกิจ TheLibrary Phuket และ Tam Leather Bar ผู้ฝึกซ้อมและผู้สนับสนุนหลัก เบื้องหลังความสำเร็จของนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการลงสนามแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มเป็นครั้งแรก

 

MICE samui 10

 

 

 

 

MICE samui 9

 

 

 

 

 

MICE samui 7

 

 

 

 

MICE samui 6

 

 

MICE samui 3

 

 

MICE samui 2

 

 

MICE samui 1

สื่อมัลติมีเดีย