นางสาววาสนา ศรีสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ได้รับคัดเลือกจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผู้นำเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง (Lancang - Mekong Young Leaders Cultural Exposure Camp) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กลไกกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง ระหว่างวันที่ 2-11 กันยายน 2561 ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

china 2

 

 

 

china 1

สื่อมัลติมีเดีย