ประมวลภาพกิจกรรม ITHM Fun Run สมทบทุนช่วยเหลือบ้านพักพิงสุนัขจรจัด จ.ภูเก็ต จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ อาคารศรีราชภัฏ

 

ITHM FUN RUN 2018 15

 

 

 

ITHM FUN RUN 2018 1

 

 

ITHM FUN RUN 2018 2

 

 

ITHM FUN RUN 2018 3

 

 

ITHM FUN RUN 2018 4

 

 

ITHM FUN RUN 2018 5

 

 

ITHM FUN RUN 2018 6

 

 

ITHM FUN RUN 2018 7

 

 

ITHM FUN RUN 2018 8

 

 

ITHM FUN RUN 2018 9

 

 

 

ITHM FUN RUN 2018 10

 

 

ITHM FUN RUN 2018 11

 

 

ITHM FUN RUN 2018 12

 

 

ITHM FUN RUN 2018 13

 

 

ITHM FUN RUN 2018 14

 

 

ITHM FUN RUN 2018 16

 

 

 

ITHM FUN RUN 2018 17

 

 

ITHM FUN RUN 2018 18

 

 

ITHM FUN RUN 2018 20

สื่อมัลติมีเดีย