โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติเพื่อเป็นผู้ประกอบการ Digital Content

 

digital content 3

 

 

 

digital content 16

 

 

 

digital content 2

 

 

digital content 25

สื่อมัลติมีเดีย