ดร.ชิดชนก อนันตมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ , อาจารย์อติชาต เอี่ยมวรนิรันดร์ ประธานสาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ และนางสาวนันทนัช โคะยะมะ ตัวแทนจากฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าต้อนรับ Mr.West Yang (Director) จาก Qindao College, China ได้พบปะพูดคุยเรื่องการสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและหลักสูตรระยะสั้น สำหรับนักศึกษาที่สนใจ ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 136 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

QINDAO University 9

 

 

QINDAO University 3

 

 

QINDAO University 6

 

 

QINDAO University 18

 

 

 

QINDAO University 22

 

 

QINDAO University 27

สื่อมัลติมีเดีย