โครงการ ITHM tourism and hospitality skills development กิจกรรม Food and Beverage skill development เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่นอกเหนือจากบทเรียนในห้องเรียนโดยผู้มีประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ(หลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 3) ในรายวิชาศิลปะการประกอบอาหารให้มีความรู้ในหัวข้อ "Attractive of Thai cuisine,Thai cuisine cooking class,Basic pastry and baking class" ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการครัว วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

 

Food and Beverage skill development 2

 

 

Food and Beverage skill development 3

 

 

Food and Beverage skill development 4

 

 

Food and Beverage skill development 5

 

 

Food and Beverage skill development 6

 

 

Food and Beverage skill development 7

 

 

Food and Beverage skill development 9

 

 

Food and Beverage skill development 10

 

 

Food and Beverage skill development 11

 

 

Food and Beverage skill development 12

 

 

Food and Beverage skill development 13

 

 

Food and Beverage skill development 14

 

 

Food and Beverage skill development 15

 

 

Food and Beverage skill development 16

 

 

Food and Beverage skill development 19

 

 

Food and Beverage skill development 20

 

 

Food and Beverage skill development 21

 

 

Food and Beverage skill development 23

 

 

Food and Beverage skill development 25

สื่อมัลติมีเดีย