การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารศรีราชภัฏ ชั้น 2 สำนักงานวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ

 

guidesouthern

สื่อมัลติมีเดีย