โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศึกษาวิถีชีวิตและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดพัทลุง และ ศึกษาดูงานเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ระหว่างวันที่ 5-9 พ.ค.62

 

PCIT volunteer2019 7

 

 

PCIT volunteer2019 9

 

 

PCIT volunteer2019 8

 

 

PCIT volunteer2019 4

 

 

PCIT volunteer cheerUP 9

 

 

PCIT volunteer cheerUP 8

 

 

PCIT volunteer cheerUP 7

 

 

PCIT volunteer cheerUP 6

 

 

PCIT volunteer cheerUP 5

 

 

PCIT volunteer cheerUP 4

 

 

PCIT volunteer cheerUP 3

 

 

PCIT volunteer cheerUP 2

 

PCIT volunteer cheerUP 1

สื่อมัลติมีเดีย