วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา PCIT STUDENT LEADERSHIP ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดย ดร.กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดี นายมัฆวัต วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ บุคลากร และผู้นำนิสิต จาก คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา และองค์การนิสิต โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ การแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะได้นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้นำนักศึกษาของวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

PCIT STUDENT LEADERSHIP2019 2

 

 

PCIT STUDENT LEADERSHIP2019 1

 

 

PCIT STUDENT LEADERSHIP2019 3

 

PCIT STUDENT LEADERSHIP2019 4

 

 

PCIT STUDENT LEADERSHIP2019 5

 

 

PCIT STUDENT LEADERSHIP2019 6

 

 

PCIT STUDENT LEADERSHIP2019 7

 

 

PCIT STUDENT LEADERSHIP2019 8

 

 

PCIT STUDENT LEADERSHIP2019 9

 

 

PCIT STUDENT LEADERSHIP2019 10

 

 

PCIT STUDENT LEADERSHIP2019 11

 

 

PCIT STUDENT LEADERSHIP2019 12

 

 

PCIT STUDENT LEADERSHIP2019 13

 

 

PCIT STUDENT LEADERSHIP2019 14

 

 

PCIT STUDENT LEADERSHIP2019 15

 

 

PCIT STUDENT LEADERSHIP2019 16

 

 

PCIT STUDENT LEADERSHIP2019 17

 

 

 

PCIT STUDENT LEADERSHIP2019 18

 

สื่อมัลติมีเดีย