วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์พลอยกนก ขุนชำนาญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร สโมสรนักศึกษา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งรูปแบบและวิธีการจัดการของสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะได้นำเอาแนวทางและข้อเสนอแนะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

PCIT leadership 4

 

 

 

PCIT leadership 1

 

 

PCIT leadership 2

 

 

PCIT leadership 3

 

 

 

PCIT leadership 5

 

 

PCIT leadership 6

 

 

PCIT leadership 7

 

 

PCIT leadership 8

 

 

PCIT leadership 9

 

 

PCIT leadership 10

 

 

สื่อมัลติมีเดีย