PCIT ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและจัดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ "แนวปฏิบัติที่ดี" (Good practice) ประจำปีการศึกษา 2561 ในการจัดการเรียนการสอนและวิจัย โดยใช้แนวคิดทางด้าน Project Based Learning (PBL) เป็นแนวทางในการจัดการความรู้และการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา รวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยในหัวข้อ Tips for Finding a Publisher for Your Manuscript ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องแคแสด 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

KM2019 14

 

 

KM2019 1

 

 

KM2019 2

 

 

KM2019 4

 

 

KM2019 5

 

 

KM2019 6

 

 

KM2019 7

 

 

KM2019 8

 

 

KM2019 10

 

 

KM2019 11

 

 

KM2019 12

 

 

KM2019 13

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย