รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ผศ.ดร.ชิดชนก อนันตมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับจังหวัดพังงา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2579 โดยวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติได้ดำเนินงานตามพันธกิจในโครงการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ใน 3 พื้นที่ เช่น กระบี่ พังงา และภูเก็ต เพื่อเป็นการสนองพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีทัศนคติที่ดี และมีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2562 ณ หลาดลองแล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

longlae market 5 jul 2019 4

 

 

 

 

CBTphangnga2

 

 

 

CBTphangnga

 

longlae market 5 jul 2019 1

 

 

longlae market 5 jul 2019 2

 

 

longlae market 5 jul 2019 3

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย