โครงการ Boost a Tourism and Hospitality Career Prospects เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านงานบริการท่องเที่ยวและโรงแรม สร้างแรงบันดาลใจในอาชีพและฝึกปฏิบัติพื้นฐานในการบริการท่องเที่ยวและโรงแรม ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรม X2 Vibe Patong Phuket

 

boosttour

 

 

boosttour2

 

 

boosttour3

 

 

boosttour4

 

 

 

boosttour5

 

 

boosttour6

 

 

 

boosttour7

 

 

boosttour8

 

 

 

boosttour9

 

 

 

boosttour10

 

 

boosttour11

 

 

 

boosttour12

 

 

 

boosttour13

 

 

boosttour14

 

 

 

boosttour16

 

 

 

boosttour19

 

 

 

boosttour20

 

 

boosttour21

 

 

 

boosttour25

สื่อมัลติมีเดีย