เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม รามาดา เจ้าฟ้า / ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU “โครงการหลักสูตรบริหารจัดการโรงแรม” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีคณะวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PCIT) นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนางสุพัตรา จารุอริยานนท์ อุปนายกฝ่ายบริหารกิจการภายใน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 

สำหรับความร่วมมือของทั้งสององค์กรเกิดขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม ประเมิน ติดตามผลการดำเนินงาน และบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารธุรกิจโรงแรมให้มีความรู้ในการบริหารจัดการโรงแรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง เป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ให้แก่ผู้บริหารโรงแรม อนึ่ง ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองในการจัดโครงการอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม กรมการปกครอง ซึ่งส่งผลให้ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปใช้ประกอบการจดแจ้งเป็นผู้จัดการโรงแรมได้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะมีการประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมหลักสูตรให้ทราบต่อไป

 

Ramada

 

 

 

Ramada2

 

 

 

Ramada3

 

 

Ramada4

 

 

Ramada6

 

 

Ramada8

 

 

Ramada9

 

 

Ramada10

 

 

Ramada11

 

 

Ramada12

 

 

 

Ramada14

 

 

Ramada17

 

 

Ramada18

 

 

Ramada19

 

 

Ramada22

สื่อมัลติมีเดีย