ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จัดการศึกษาสร้างองค์ความรู้บนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในกำกับของรัฐบาล จัดการศึกษาที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และยั่งยืนตลอดไป

พันธกิจของมหาวิทยาลัย
จากวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงต้องมีพันธกิจดังนี้

 1. จัดและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทางด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อผลิตกำลังคน โดยเน้นสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อส่งผลให้บุคคล ท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
 2. ศึกษา วิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ทางด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการให้บริการทางวิชาการ
  แก่ท้องถิ่น
 3. ปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเน้นการนำความรู้และเทคโนโลยีสากลมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้
  ท้องถิ่นก้าวทันโลก ทันเหตุการณ์ ทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
  และท้องถิ่นได้
 4. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเป็นที่พึ่งทางวิชาการทุกสาขาที่เปิดสอนในชุมชน และมีรูปแบบการให้บริการทั้งเชิงรุกและ
  เชิงรับสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
 5. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ให้ก้าวไปสู่มืออาชีพ คือเป็นทั้งครูเก่ง ครูดี มีคุณภาพ เพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สอดคล้องเหมาะสมกับยุคสมัยใหม่

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

 1. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยมาตรฐานการส่งเสริม การควบคุม การตรวจสอบ
  และการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการ
 2. การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถาบันจะเร่งรัดให้มีการดำเนินการทุกระดับ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับคณะ ตลอดจนระดับภาควิชา โปรแกรมวิชา และคณาจารย์
 3. การดำเนินการประกันคุณภาพ ในระยะเริ่มแรกมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การบริหาร และการจัดการ
 4. สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันกับบุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
 5. ส่งเสริมการนำข้อมูลข่าวสารและผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันเผยแพร่ต่อสังคมภายนอก

มาตรการ

 1. เสริมสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา
  โดยสนับสนุนให้คณะ/โปรแกรมวิชาและหน่วยงานดำเนินการ
 2. กำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะและสถาบัน รวมทั้งองค์ประกอบคุณภาพ (quality frame work) ที่จำเป็น
  ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
 3. พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบ
 4. จัดให้มีระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 5. เตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น และมีความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทย
 2. มีความรู้ความสามารถในวิชาการหรือวิชาชีพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมี เหตุผลมีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีและหลักการสู่การปฏิบัติมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีความรู้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาและมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 3. เห็นประโยชน์ของส่วนรวม รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ดี
  มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และพึ่งตนเองได้ มีความเป็นผู้นำ
 4. มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี