ที่ ประเด็นคำถาม เอกสารอ้างอิง
EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB1(1)-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ
    EB1(1)-Flow Cart ขั้นตอนการดำเนินงาน
     
  (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB1(2)-1 เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

   

EB1(2)-2 ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัย

   

EB1(2)-3 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

   

EB1(2)-4 นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน

   

EB1(2)-5 แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

   

EB1(2)-6 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   

EB1(2)-7 แนวปฏิบัติพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

   

EB1(2)-8 แนวปฏิบัติพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

   

EB1(2)-9 สํานักส่งเสริมวิชาการ คู่มือนักศึกษา คู่มือหลักสูตร และคู่มืออาจารย์

   

EB1(2)-10 ขั้นตอนการให้บริการ