ที่ ประเด็นคำถาม เอกสารอ้างอิง
EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน EB10(1)
    EB10-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
    EB10-รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
   
  (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน EB10(2)
    EB10-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
    EB10-รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน