ที่ ประเด็นคำถาม เอกสารอ้างอิง
EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง EB11(1)
    EB11(1)-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561โครงการศูนย์ราชการใสสะอาด
    EB11(1)-แผนปฏิบัติราชการและงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 (หน่วยตรวจสอบภายใน)
     
  (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง EB11(2)
    EB11(2)-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561โครงการศูนย์ราชการใสสะอาด