EB12(2)-การให้บริการงานการเจ้าหน้าที่ฯ

ที่ ประเด็นคำถาม เอกสารอ้างอิง
EB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน EB12(1)-กำหนดการตรวจสอบภายใน
    EB12(1)-แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดฯ
    EB12(1)-บันทึกข้อความแจ้งกำหนดการตรวจสอบภายใน
    EB12(1)-ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการติดตามและปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
     
  (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต) EB12(2)-การให้บริการงานการเงิน
    EB12(2)-การให้บริการงานหอสมุด
    EB12(2)-การให้บริการสำนักงาน กศ.บป.
    EB12(2)-การให้บริการสำนักงานบัณฑิตศึกษา
    EB12(2)-การให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ