ที่ ประเด็นคำถาม เอกสารอ้างอิง
EB3 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานหน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) EB3(1)
EB3(1)-1
    EB3(1)-2
    EB3(1)-3
    EB3(1)-4
    EB3(1)-5
   
  (2) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) EB3(2)
  EB3(2)-1
    EB3(2)-2
    EB3(2)-3
    EB3(2)-4
    EB3(2)-5
   
  (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี EB3(3)
  EB3(3)-การเผยแพร่ผ่านระบบฯกรมบัญชีกลาง
    EB3(3)-การเผยแพร่ผ่านระบบฯของหน่วยงาน
    EB3(3)-แผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
    EB3(3)-สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.60 - เม.ย.61
   
  (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ EB3(4)
  EB3(4)-1