ที่ ประเด็นคำถาม เอกสารอ้างอิง
EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี EB4(1)
   
  (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) EB4(2)
   
  (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี EB4(3)