ที่ ประเด็นคำถาม เอกสารอ้างอิง
EB5 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ EB5
EB5-คู่มือสายสนับสนุน(ส่วนที่2-3)
EB5-คู่มือสายวิชาการ(ส่วนที่2-3)