ที่ ประเด็นคำถาม เอกสารอ้างอิง
EB6 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน EB6
    EB6-1