ที่ ประเด็นคำถาม เอกสารอ้างอิง
EB7 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน EB7
EB7-รายงานสรุปผลข้อร้องเรียน
EB7-บันทึกขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลข้อร้องเรียน
EB7-คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ราชการใสสะอาด
EB7-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ราชการใสสะอาด