ที่ ประเด็นคำถาม เอกสารอ้างอิง
EB8 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน EB8
    EB8-กรอบแนวทางการป้องกันการับสินบน
    EB8-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ราชการใสสะอาด