ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าพบ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมปรึกษาหารือในด้านการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวชื่นชมในศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งทำเลที่ตั้ง อาคารศูนย์ประชุม อาคารสหวิทยาการฯ (โรงแรม) ที่กำลังก่อสร้าง โดยเฉพาะความโดดเด่นในการดำเนินงานเพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆ ทั้งนี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ได้เน้นย้ำถึงการพัฒนาด้าน MICE ศูนย์กีฬา สินค้าวิสาหกิจชุมชน OTOP และการท่องเที่ยว ให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดกลับคืนสู่ท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้การสนับสนุนต่อไป

ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต