pkru acting president dec 2017 1
 
21 ธันวาคม 2560 ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 (139/2560) ในการนี้มี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมฯ พร้อมตัวแทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมลำพอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
 
pkru acting president dec 2017 2
 
ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจากทั่วประเทศ ในประเด็นที่สำคัญต่างๆ ประกอบด้วย การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น / การเปิดศูนย์การพัฒนาภาษาอังกฤษ Boot Camp / การเสริมความรู้และทักษะด้านโรงเรียนคุณธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ / การตั้งชมรมจิตอาสาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกับประชารัฐ / กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฯล 
 
ในการนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้มีการนำเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นการยกระดับสมรรถนะการจัดการศึกษาบัณฑิตครู หลักสูตร 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยให้ที่ประชุมหารือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความเป็นไปได้ในการเสริมกลไกทางกฎหมายที่ทำให้บัณฑิตครู หลักสูตร 5 ปี เมื่อศึกษาจบ จะได้รับใบรับรองการประกอบวิชาชีพของหลักสูตรต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเข้าสู่ตลาดงาน ตลอดจนสามารถใช้เป็นจุดขายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่นักศึกษาใหม่ ดังเช่นกรณีหลักสูตรการท่องเที่ยว ที่มี พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เป็นกลไกทางกฎหมายที่สำคัญช่วยให้นักศึกษาที่จบหลักสูตรการท่องเที่ยว และผ่านการเรียนวิชา กระทั่งสามารถรับใบอนุญาต (License) และบัตรมัคคุเทศก์สำหรับการประกอบวิชาชีพ ซึ่งแนวทางในลักษณะดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏ จะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากหากสามารถเชื่อมโยงหลักสูตรทางวิชาการเข้ากับการรับรองขององค์กรทางวิชาชีพต่างๆ 
 
pkru acting president dec 2017 3
 
pkru acting president dec 2017 4
 
pkru acting president dec 2017 5