pkru trang campus feb 2018 1
 
pkru trang campus feb 2018 2
 
ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2561 คณะกรรมการอำนวยการโครงการ กศ.บป.  ม.ราชภัฏภูเก็ต ประกอบด้วย ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผู้บริหาร ผศ.วัชรี หิรัญพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ กศ.บป. นายดุสิต กุลพิมพ์ไทย ผู้อำนวยการห้องเรียนจังหวัดตรัง พร้อมด้วย คณาจารย์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมห้องเรียนจังหวัดตรัง (ต.นาบินหลา) โดยได้พบปะกับผู้ประสานงานศูนย์และอาจารย์ผู้สอน เพื่อติดตามการดำเนินงานและหารือถึงแนวทางในการบริหารจัดการห้องเรียนจังหวัดตรัง
 
ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้บริหารส่วนราชการ จังหวัดตรัง ได้แก่ นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ดูแลงานด้านการศึกษา) นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง และนายระลึก หลีกภัย เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงการให้บริการทางการศึกษาของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ห้องเรียนจังหวัดตรัง ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ คุณภาพของผู้สอน และอาคารสถานที่ โดยผู้บริหารส่วนราชการ ได้กล่าวแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพและพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ 
 
pkru trang campus feb 2018 3
 
pkru trang campus feb 2018 4
 
pkru trang campus feb 2018 5
 
pkru trang campus feb 2018 6
 
pkru trang campus feb 2018 7
 
pkru trang campus feb 2018 8
 
pkru trang campus feb 2018 9