pkru acting president meet phuket governor mar 2018 1
 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อรายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้นโยบายการบริหารงานราชการของจังหวัดภูเก็ต ทั้งด้านการศึกษาและวิชาการ เศรษฐกิจชุมชน การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ รวมถึงในการเข้าพบผู้ว่าฯ ในครั้งนี้ รักษาราชการอธิการบดี ได้มีการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 4 ด้าน ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้แก่ 1.ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 2.ด้านการผลิตและพัฒนาครู 3.ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา และ4.ด้านระบบบริหารจัดการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนผลิตและพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ในการนี้ ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช พร้อมด้วยผู้บริหารได้ใช้โอกาสในการเข้าพบดังกล่าว ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานทุกด้าน พร้อมอำลาตำแหน่งภายหลังการเข้ารับตำแหน่งรักษาการอธิการบดี และคณะทำงานในตำแหน่งบริหาร ครบ 6 เดือน   
 
pkru acting president meet phuket governor mar 2018 2
 
pkru acting president meet phuket governor mar 2018 3
 
pkru acting president meet phuket governor mar 2018 4
 
pkru acting president meet phuket governor mar 2018 5