1
 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการอธิการบดี ร่วมด้วย ตัวแทนกรรมการสภา ทีมผู้บริหารชุดรักษาการ ผู้บริหารคณะ สำนัก สถาบัน และบุคลากร ร่วมพิธีส่งมอบงานการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแก่ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาการอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ภายหลังทีมผู้บริหารของ ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช ได้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรักษาการฯ เป็นเวลาครบ 6 เดือน 
 
2
 
3
 
ในการนี้ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าพร้อมจะปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในการนำพามหาวิทยาลัยให้ดำเนินงานตามพันธกิจของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอันดามัน ที่เน้นการให้บริการวิชาการและงานวิจัยสนับสนุนท้องถิ่น ตลอดจนดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 4 ด้าน ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้แก่ 1.ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 2.ด้านการผลิตและพัฒนาครู 3.ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา และ4.ด้านระบบบริหารจัดการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนผลิตและพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10