ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาการอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาการอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท ป่าตอง จ.ภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาการอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในการสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) เรื่อง “สถาบันอุดมศึกษาไทยจะอยู่อย่างไรในยุคดิจิทัล” โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บรรยายพิเศษเรื่อง กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี กับการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล" 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาการอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาการอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สำหรับพิธีเปิดงานเสวนาดังกล่าว ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาการอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมงานว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตั้งอยู่ ณ พื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการร่วมขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านวิชาการ และทรัพยากร ทั้งนักวิจัย นักศึกษาแก่ท้องถิ่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเสมอมานั่นคือการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการใช้ดิจิทัลสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งการเรียนการสอน การบริหารงาน การวิจัย และการบริการวิชาการ ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีให้ผู้บริหารในวงการอุดมศึกษาของประเทศไทยมีโอกาสระดมความคิดเพื่อแสวงหาหนทางการพัฒนาการจัดการศึกษาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล” 
 
office of higher education commission mar 2018 5
 
office of higher education commission mar 2018 6
 
office of higher education commission mar 2018 7
 
office of higher education commission mar 2018 8
 
office of higher education commission mar 2018 9
 
office of higher education commission mar 2018 10
 
office of higher education commission mar 2018 11